Protokoll til årsmøtet 14.02.2017

Til medlemmer i Sørmarkå Fotballklubb 01.02.2017

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb
Styret viser til innkalling til årsmøte av 15.01.2017
Årsmøtet avholdes den 14.02.2017 kl 18.30 på Våganes Klubbhus, Våganessvingen 5C.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minimum 100,- og eventuelt treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Nestleder
b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Sørmarkå Fotballklubb